ΚΑΡΙΕΡΑ

Πολιτικός Μηχανικός:

Ζητούνται για πρόσληψη δύο Πολιτικοί Μηχανικοί.

Απαραίτητα Προσόντα:
– Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
– Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων
– Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε διασφάλιση και έλεγχο ποιότητας έργων (QA/QC)
– Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
– Καλή γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft Excel
– Άριστη διαχείριση γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά & αγγλικά
– Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης

Περιγραφή εργασίας:
–  Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου σε όλες τις φάσεις της
κατασκευής.
– Ανάλυση σχεδίων και προγραμματισμό εργασιών των ομάδων κατασκευής
– Διασφάλιση της τήρησης των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
– Επικοινωνία και ενέργειες διεκπεραίωσης με όλους τους εμπλεκόμενους
συνεργάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς.
– Επικοινωνία με υποψήφιους εργολάβους και προμηθευτές.
– Έλεγχος ποιότητας και Παραγωγικότητας
– Λήψη προσφορών και σύνταξη συγκριτικών πινάκων αξιολόγησης αυτών.
– Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων.
– Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής έργων.
– Σύνταξη αναφορών προόδου των έργων και λοιπού documentation έργου.
– Ετοιμασία επιμετρήσεων για παραγγελία υλικών και ετοιμασία διατακτικών
υπεργολάβων
– Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών για την εξέλιξη των Έργων.
– Σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών οικοδομικών
έργων.
– Σύνταξη πιστοποιήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους
στο careers@apostolides.com.cy

Επιμετρητής Ποσοτήτων:

Ζητείται για πρόσληψη Επιμετρητής Ποσοτήτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Προηγμένες γνώσεις MS office (excel) και AutoCAD
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητε

Περιγραφή εργασίας:

  • Σύνταξη εγγράφων συμβολαίου για Υπεργολάβους.
  • Διαχείριση πληρωμών Υπεργολάβων
  • Επιμέτρηση και εκτίμηση κόστους αλλαγών και τροποποιήσεων
  • Βοήθεια στην προετοιμασία ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής
  • Βοήθεια στην προετοιμασία ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής
  • Βοήθεια στις Εκθέσεις ελέγχου δαπανών
  • Βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@apostolides.com.cy με θέμα «Αίτηση για Απασχόληση, Αρ.αναφοράς QS/6-22»