,

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS CRYSTALS LTD

Η Α&Α Αpostolides ΛΤΔ ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία την ανέγερση ισόγειας μεταλλικής αποθήκης με χώρο στάθμευσης, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΥΑΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Λτδ.